طراحی سیستم حفاظتی مبتنی بر جدید ترین دانش روز بشری