اختلال در سیستم gps کشور

با پیگیریهای انجام شده توسط کارشناسان و بررسی های دقیق و مکاتبه با سازمان مقررات رادیویی اختلال بوجود آمده توسط یک عامل ناشناس در شهر تهران بمنظور اخلال در gps به تایید رسیده است. با توجه به گستردگی این اتفاق که توسط یک عامل بیرونی می باشد از کاربران می خواهیم منتظر اخبار جدید و رفع این مشکل توسط سازمان ارتباطات رادیویی باشند